محرم دل

قصد اصلی از ایجاد این وبلاگ ارتباط با همکاران محترم ادبیات فارسی متوسطه و دانش آموزان است .هم چنین ارسال نمونه سئوال و مقاله های مربوط به زبان و. ادبیات فارسی است.

نمونه سوال زبان فارسی 1 خردادماه
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٥  کلمات کلیدی:

برای آمادگی بیشتر دانش آموزان از امروز به تدریج نمونه سوالات نوبت دوم زبان و ادبیات فارسی در وبلاگ گذاشته می شود به امید این که زمینه ی آمادگی بیشتر شما را فراهم کند

توفیق الهی یارتان باد 


وجدان خدای حاضر درانسان است

نام امتحان: زبان فارسی(1)                                                                  طراح: محمود متقیان

تمام رشته ها                                                                                  دبیر دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی سبزوار

دستور: (8 نمره)

1- در هر جمله، هسته ی گزاره ...................... است و نشانه ی فعل ................... نام دارد.

2- با فعل « می گرید» دو صفت فاعلی بسازید.

3- در جمله ی « حسن با صدای بلندی خندید»

الف) شناسه را مشخص کنید.          ب) فعل جمله را با حفظ شخص تبدیل به مضارع اخباری کنید.

4- با توجه به نمودار زیر، یک گروه اسمی مناسب مثال بزنید.

گروه اسمی

 

 

                                                    وابسته         وابسته              هسته            وابسته

                                            صفت اشاره   صفت شمارشی         اسم      مضاف الیه

5- در عبارت زیر ضمیر و مرجع ضمیر را مشخص کنید.

احمد کلاس دوم است او تکالیف درسی شب را انجام داد

6- در فعل های زیر جمع های مکسر را مشخص کنید.

باغاتq           نتایجq                کتابهاq               ازمنهq

7- برای هر یک از کلمات مشخص شده یک وابسته ی پیشین و یک وابسته ی پسین را بنویسید.

«کودک کتاب را از پدرش گرفت»

8- در گروه های اسمی زیر صفت و مضاف الیه را مشخص کنید.

شهر زیبا:                                                   شهر سبزوار:

9- در جمله ی زیر، نهاد کدام است با ذکر دلیل توضیح دهید.

« بسیاری از تجربه های زندگی را کتاب به ما می آموزد»

10-با توجه به جمله ی زیر بگویید که فعل « آمد» گذراست یا ناگذر. چرا؟

« من این همه راه را آمدم که شما را ببینم»

11- ساخت اسم های زیر را بنویسید.

سردر:                       میزان:                        روزه:                         رهگذران:

ب) زبان شناسی: (4 نمره)

1- کدام یک از گزینه های زیر را می توانیم نمونه ای کوچک از نظام بزرگ زبان بدانیم.

کلمه q                     جملهq                              حرفq                     نشانه q

بارم

5/0

5/0

5/0

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

5/0

 

 

 

1

 

5/0

 

1

 

1

 

1

 

 

 

5/0

2- تفاوت معنایی کلمه ی زبان را در نمونه های زیر بیان کنید.

خوراک زبان:                                                                زبان فارسی:

3- شکلهای مختلف زبان گونه، ................. و....................... می باشد.

4- دستور زبان فارسی امروز با کدام زبان شناسی ارتباط نزدیک تری دارد؟ چرا؟

5- رابطه ی میان کلمات زیر را مشخص کنید.

انسان و مرد:                     زشت و زیبا:                      مثل و مانند:                     جاندار و حشره:

6- در جمله ی زیر از کدام ویژگی زبان استفاده کرده ایم. « ققنوس، پرنده ای افسانه ای است که به صورت مجرد زندگی می کند»

ج) نگارش: (5 نمره)

1- درباره ی « احترام به پدر و مادر» انشایی در سه سطر بنویسید.

2- آسان ترین و ارزان ترین راه های ارتباط بین انسانها................... می باشد و انواع آن .............و.............................و......................... می باشد.

3- آیا می توان مقالات علمی را خلاصه کرد. چرا؟

4- شکل صحیح کلمات زیر را بنویسید.

استیفا از کار:                                                            تمریاد بود:

5- چرا کاربرد کلمات « تلفناً و تلگرافاً» صحیح نمی باشد درست آن را بنویسید.

6- نوشته ی زیر علمی است یا ادبی، چرا؟

گیسوان دلا همچون آبشاری طلایی رنگ بر شانه هایش می درخشید»

د) املا و بیاموزیم: (3 نمره)

1- به کمک املا مهارتهای خواندن، .......................، گوش کردن و.................... را کسب می کنیم.

2- چه کلماتی اهمیت املایی دارند.

3- چرا خط تحریری برای نوشتن املا مناسب است.

4- دلیل غلط بودن جمله ی زیر را بنویسید. « خواص های فراوان سیر بر هیچ کس پوشیده نیست»

5- در جفت واژه های زیر، غلط املایی را مشخص کنید و شکل صحیح آن را بنویسید.

راز و رمز حیاط- غلاع و دژها- اسلح و افسد- ابراز مصرّت

 

 اندیشه هایتان روشن و ایام به کام

5/0

 

5/0

1

1

 

5/0

 

 

1

1

 

1

5/0

 

1

5/0

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

1